Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KANCELARIĘ ADWOKACKĄ ADWOKATA ANNY WRĘCZYCKIEJ

W celu skorzystania z usługi Internetowej należy na adres e-mail

przesłać:

  1. Precyzyjnie opisany stan faktyczny sprawy;
  2. Określenie co ma być przedmiotem zlecenia:
    a. (sporządzenie pisma procesowego, opinii prawnej,
    b. wzoru umowy, udzielenie porady prawnej, itp.);
  3. Przedstawienie przez zleceniodawcę własnego stanowiska w sprawie oraz określenie jakie są jego oczekiwania;
  4. przesłanie scanu/kopii dokumentów, gdy jest to niezbędne dla realizacji usługi (za pośrednictwem e-mail);
  5. Podanie adresu zwrotnego e-mail, na który ma być przesłane pismo sporządzone przez Adwokata.

Niezwłocznie po otrzymaniu e-maila opisanego w pkt. 1 niniejszego regulaminu, Kancelaria Adwokacka prześle wiadomość e-mail zwrotnego do Klienta zawierającego informację, czy charakter sprawy pozwala na świadczenie pomocy prawnej przez Adwokata drogą elektroniczną czy też z uwagi na złożony problem prawny konieczne będzie osobiste spotkanie w celu uzyskania konsultacji prawnych oraz określone zostanie wynagrodzenie za usługę prawną, jeżeli możliwe będzie świadczenie jej drogą elektroniczną.

Jeżeli klient nie zaakceptuje wysokości wynagrodzenia adwokackiego, będzie zobowiązany do uiszczenia jedynie podstawowej opłaty z tytułu dotychczasowej korespondencji e-mailowej w kwocie 50,- złotych netto.

Kancelaria zastrzega sobie prawo zadawania dodatkowych pytań związanych z przedmiotem zlecenia i w celu jego realizacji. Nie przesłanie przez klienta wymaganych dokumentów oraz nie podanie ważnych dla realizacji usługi informacji, skutkować będzie odstąpieniem przez Adwokata od umowy.

Akceptując warunki niniejszego regulaminu, klient zobowiązany będzie wpłacić ustalone honorarium za realizację usługi na poniższy numer konta: 27 1050 1142 1000 0091 4884 2132. Czas realizacji usługi wynosi do 48 godzin w dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. Zmiana terminu wykonania usługi może nastąpić jedynie w przypadku spraw skomplikowanych. Z Tym, że o zmianie terminu wykonania usługi Adwokat niezwłocznie informuje Klienta.